Maxipes.cz – řada dětské elektroniky s Maxipsem Fíkem
Maxipes.cz – řada dětské elektroniky s Maxipsem Fíkem

Vyhledávání na webu
Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Novinky | Aktuality | Patička

Pravidla Facebook soutěže

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

  1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Soutěž o batoh a hodinky s Maxipsem Fíkem“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost ETA a.s., se sídlem Praha 4 – Braník, PSČ 147 00, IČ: 275 44 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B, vložka 17862 (dále jen „Organizátor“).
  2. Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“) v období od 18. 8. 2017 do 20. 8. 2017 do 23:59 hodin (dále jen „Doba konání akce“)

II. Účast v Akci
1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která se zapojí do Facebook soutěže a splní dále uvedené podmínky Akce.

III. Podmínky účasti v Akci
1. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:
a. Zapojení do soutěže formou zapsání odpovědi na soutěžní otázku do komentáře k soutěžnímu příspěvku.
b. Je starší 18 let a má doručovací adresu na území ČR.
c. Každý uživatel se může do soutěže zapojit pouze jednou.
2. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v odst. III. tohoto článku, má nárok pouze na jeden dárek.

IV. Průběh Akce a dárky
1. Soutěž trvá v termínu od 18. 8. 2017 do 20. 8. 2017 do 23:59 hodin.
2. Soutěžící musí být fanouškem Facebook profilu GoGEN a  následně splnit 1 soutěžní úkol:
– napsat pod FB příspěvek se soutěží příhodu z letních prázdnin
3. Ze všech odpovědí bude určen 1 výherce na základě největší originality odpovědi.
4. Dárkem ve smyslu této Akce se rozumí 1 ks kapesní herní konzole s produktovým označením GOGMAXIHRY150W.
5. Výherce vyhlásí nezávislá porota nejpozději do 3 dnů od ukončení Akce přímo v komentářích pod soutěžním příspěvkem.
6. Výherci budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry. Soutěžící mají 48 hodin pro reakci na toto vyzvání.
7. Po ukončení termínu konání Akce končí. V průběhu konání Akce si Organizátor vyhrazuje právo na změnu množství a druhu dárků.
8. Výhry budou zaslány na doručovací adresu výherce do 14 dnů od ukončení Akce. Organizátor doručuje dárky na adresu, kterou účastník zaslal prostřednictvím Facebook zpráv. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během poštovní přepravy.
9. Účastníkům nevzniká právo dárky reklamovat.

V. Vyloučení z Akce
1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.
2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy ETA a.s.
3. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

VI. Ochrana osobních údajů
1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce, a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému správci, a to pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor touto Akcí nepřebírají vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.
2. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce oznámením na webu Akce.
3. Vyobrazení dárků na komunikačních materiálech Akce (FB příspěvek, web apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě dárků.
4. Organizátor oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu provozovny Organizátora: ETA a.s., Praha 4 – Braník, PSČ 147 00, IČ: 275 44 001, emailem na adresu: simicekm@eta.cz.
5. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webové stránce Organizátora http://www.maxipes.cz/2017/06/30/pravidla-facebook-souteze/ , případně na vyžádání v listinné podobě na adrese Organizátora.
6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
7. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
8. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.
9. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 18. 8. 2017


Publikováno 30.6.2017

Podmenu